Tots reaccionem positiu davant el test ELISA del VIH. 

L'investigador mèdic Dr. Roberto A. Giraldo està obtenint sorprenents resultats.


 Durant els darrers 6 anys he estat treballant en un laboratori d'immunologia clínica en un hospital d'una de les més prestigioses universitats de la ciutat de Nova York. Aquí he tingut l'oportunitat de dur a terme personalment i conéixer en detall els actuals tests utilitzats per a diagnosticar la presència del VIH: ELISA, Western Blott i Tests de la Càrrega Viral.

Roberto Giraldo.Roberto Giraldo.

1. Dilució del sèrum pel test ELISA.

El test ELISA testa els anticossos contra allò que se suposa què és el Virus de l'Immunodeficiència Adquirida Humana. Per a realitzar aquest test, el sèrum sanguini d'un individu es dissol en la proporció d'1:400, amb un determinat diluent. D'acord amb el fabricant del kit del test, aquest diluent conté:

0,1% tritó x-100, sèrum de boví i cabra (concentració mínima del 5%) i lisat de linfocits-T humans (proporció mínima 1:7500). Conservants: 0,1% d'àcid sòdic1.
Aquesta dilució, extraordinàriament alta respecte el sèrum (400 cops), em va agafar per sorpresa. La majoria de tests serològics que cerquen la presència d'anticossos contra gèrmens fan servir sèrum sanguini net (sense diluir). Per exemple, els tests que cerquen els anticossos dels virus de l'hepatitis A i B, els de la rubeola, sífilis, histoplasma i cryptococus, per esmentar només uns pocs, utilitzen el sèrum sanguini directament (sense diluir). Malgrat això, per a intentar evitar reaccions positives falses, alguns tests serològics utilitzen sèrum sanguini diluït; per exemple aquest és el cas dels tests que esbrinen els anticossos dels virus del xarampió, varicel·la i galteres, els quals utilitzen una dilució d'1:16, pels citomegalovirus (CMV) 1:20 i pels Virus d'Epstein Barr (EBV) 1:10.

La pregunta obvia és: què fa al VIH tan especial que, per analitzar el sèrum sanguini, necessiti ser diluït 400 cops?. I què passaria si no es diluís aquest sèrum sanguini?.

2. Assajant el test ELISA sense diluir el sèrum.

Per a respondre a aquestes preguntes vaig realitzar un experiment en un laboratori mèdic a Yorktown Heights, Nova York. El vaig dur a terme utilitzant el mateix kit del test més utilitzat en els laboratoris clínics de tot el món1.

Primer vaig pendre mostres de sang que, a una proporció d'1:400, el resultat fou negatiu respecte als anticossos del VIH. Després vaig pendre les mateixes mostres de sèrum sanguini i les vaig analitzar de nou, aquest cop sense diluir-les, i el resultat donà en totes positiu.

Des d'aleshores he dut a terme 100 experiments i vaig obtenir sempre el mateix resultat. Inclús vaig analitzar la meva pròpia sang, la qual a 1:400 donava un resultat negatiu. A 1:1 (no diluida) el resultat fou positiu. He d'esmentar que, a excepció de la meva sang, totes les mostres dels pacients provenien de peticions mèdiques sol·licitant el test del VIH. Per tant és probable que la major part de les mostres de sang que vaig analitzar pertanyèssin a individus amb alt risc de SIDA.

Segons els laboratoris Abbot, el valor d'absorció (intensitat de color groc),

augmenta en proporció a la quantitat d'anticossos anti VIH-1, els quals estan units en cadena1.
Em vaig donar compte que els valors d'absorció de les mostres donaven negatiu quan s'havien diluït (1:400) però positiu quan no estaven diluides (1:1); tenien valors més baixos que les mostres que, diluides, reaccionaven positiu en els dos tests: ELISA i Western Blott. Això probablement significa que la sang que dóna un resultat negatiu quan es dilueix, però positiu quan no està diluïda, té un nivell més baix d'anticossos que la sang diluïda que dóna doble positiu i, per tant, segurament donarà negatiu en el Western Blott. Malgat això, no he tingut l'oportunitat de comprovar aquesta hipòtesi.

El gráfic següent il·lustra com la sang que reacciona negativament pel VIH en una proporció d'1:400 sempre reacciona positiu a 1:1:
 

Realització del test ELISA pel VIH amb dues diferents concentracions del sèrum sanguini d'una persona.
(a) Resultats a 1:400
(b) Resultats a 1:1
9112324b G5 0.076 ---
9112324b G5 0.262 reactiu
9112325b H1 0.081 ---
9112325b H1 0.259 reactiu
9112326b H2 0.071 ---
9112326b H2 0.329 reactiu
9112327b H3 0.060 ---
9112327b H3 0.401 reactiu
9112328b H4 0.073 ---
9112328b H4 0.345 reactiu
9112329b H5 0.062 ---
9112329b H5 0.343 reactiu
9112330b J1 0.060 ---
9112330b J1 0.234 reactiu
9112331b J2 0.077 ---
9112331b J2 0.306 reactiu
9112332b J3 0.067 ---
9112332b J3 0.248 reactiu
9112333b J4 0.086 ---
9112333b J4 0.222 reactiu
La columna (a) indica els 10 resultats de les mostres que reaccionen negatiu a una dilució d'1:400.
La columna (b) indica els resultats de les mateixes mostres reaccionant positiu a la dilució d'1:1.

És important tenir en compte que el test d'anticossos del VIH Western Blott també necessita sèrum diluït. Malgrat que també conté una inhabitual alta dilució, aquí aquest particular sèrum es dilueix només en la proporció d'1:502. No he tingut encara l'ocasió de realitzar aquest test amb mostres no diluides (a 1:1).

3. Debat.

Seguidament exposo les tres explicacions possibles de perquè les mostres de sang no diluides sempre reaccionen positiu davant el test ELISA.

3.1. Tothom té anticossos del VIH.

Està mundialment acceptat que el test ELISA del VIH detecta anticossos contra allò que es coneix com el Virus de l'Immunodeficiència Adquirida3-4-5-6. I l'empresa farmacèutica que comercialitza els components de l'ELISA afirma que:

L'Abbot HIVAB HIV-1 EIA és un immuno-enzim qualitatiu in vitro per a la detecció de l'anticòs del Virus de l'Immunodeficiència Humana del tipus 1 (VIH-1) en el sèrum sanguini i el plasma1.
Donat que totes les mostres de sang no diluides reaccionen positivament en el test ELISA, un test que suposadament analitza els anticossos del VIH, els resultats que presenta apunten a que tots i cadascun dels humans tenen anticossos del VIH, i per consegüent suggereix que tot el món ha estat exposat als antigens del VIH.

Això significaria que tots nosaltres hem estat exposats al virus considerat com la causa de la SIDA. Les persones que reaccionen positivament inclús a la dilució d'1:400 han de ser els que han patit el nivell més alt d'exposició als antígens del VIH. La resta de la gent -els que només reaccionen positiu amb sèrum sanguini no diluït (a 1:1)- és la que segurament s'han enfrontat a una menor exposició al VIH.

3.2. Tothom poseeix diferents nivells d'infecció del VIH.

També està acceptat internacionalment que una persona que reacciona positivament davant els anticossos del VIH no ha estat només exposada, sino que està infectada per un virus mortal que causa immunodeficiència3-4-5-6. Conseqüentment, les reaccions positives de tots els sèrums no diluïts signifiquen que tots, o al menys totes les mostres de sang que he analitzat, incloent la meva, estem infectats per aquest virus «mortal». Els que reaccionen positiu a la proporció 1:400 simplement patirien un major grau d'infecció «mortal» que aquells que només reaccionen positiu mitjançant sèrum no diluït.

3.3. El test no és específic pel VIH.

Amb els resultats que he presentat aquí es podria afirmar que el test utilitzat per a detectar anticossos anti VIH no és l'específic pel VIH, como ha quedat exposat anteriorment7-8-9-10-11-12-13-14. Per tant, hi ha d'haver més raons, a part de l'infecció per VIH, anteriors o actuals, que expliquin perquè una persona reacciona positiu. El test també dóna resultat positiu davant l'absència del VIH7-8-9-10-11-12-13-14.

La literatura científica ha publicat més de 70 diferents raons que poden provocar una reacció positiva, a part de l'actual infecció per VIH7,10,11,14,15. Tots aquests condicionants tenen com a denominador comú l'estimulació de poliantígens15,16.

Abbott.Inclús els Laboratoris Abbott coneixen perfectament els problemes característics del test ELISA, i afirmen el següent:

L'EIA analitzat sol no pot utilitzar-se per a diagnosticar la SIDA, ni tan sols malgrat que les investigacions sobre les mostres reactives suggereixen una alta probabilitat que l'anticòs anti VIH-1 estigui present.
i
Si bé per a totes les aplicacions, tant clíniques com de salut pública de l'EIA, el grau de risc de contraure l'infecció per VIH en una persona estudiada i el grau de reactivitat del sèrum, poden ser d'utilitat per a interpretar el test, aquestes correlacions són deficitàries. Per tant, en la majoria de resultats que es consideren com a segurs, seria apropiat investigar repetidament les mostres reactives amb tests addicionals més específics o realitzar tests suplementaris1.
Curiosament, existeixen països com Gran Bretanya on el diagnòstic del VIH es basa només en el test ELISA. No necessiten ni el Western Blott ni cap altre test.

L'única forma vàlida per a establir la sensibilitat i especificitat d'un determinat test és emprant el «gold standard». Malgrat això, donat que el VIH mai no ha estat aïllat com una genuïna entitat viral17-18-19, no pot existir un «gold standard» pel VIH. La sensibilitat i especificitat dels tests d'anticossos del VIH s'han determinat, en canvi, basant-se en la suposició que el VIH és la causa de la SIDA, d'aquesta manera:

Els estudis Abbot demostren que la sensibilitat establerta en base al suposat predomini del 100% d'anticossos del VIH-1 en pacients de SIDA, s'estima en un 100% (sobre 144 pacients testats).
i
La sensibilitat establerta en base al suposat predomini zero del VIH-1 en donants escollits a l'atzar, s'estima en un 99,9/o (sobre 4.777 donants testats, escollits a l'atzar1).
Actualment no existeix un standard reconegut per a establir la presència o absència de l'anticòs VIH-1 en la sang humana. Per tant la sensibilitat s'ha determinat mitjançant diagnòstics clínics de SIDA i l'especificitat s'ha establert en base a donants aleatoris1.
[L'èmfasi de les frases subratllades es meu].
Partint que no hi ha evidència científica que el test ELISA sigui específic pels anticossos del VIH, un test ELISA que reaccioni a qualsevol concentració de sèrum significaria la presència d'anticossos no específics o poliespecífics20. Aquests anticossos poden estar presents en totes les mostres de sang. Són molt probablement el resultat de la resposta a l'estrès, no tenint relació amb cap retrovirus, sense esmentar al VIH21,22. En aquest cas, un test reactiu podria ser vàlid per mesurar el grau d'exposició a factors estressants o a agents oxidants15,16.

La conclusió ineludible és que totes les reaccions positives davant els anticossos del VIH són, senzillament, falsos positivos. Si ningú és «positiu» en quant al VIH, les persones que reaccionen «positiu» davant el test ELISA ho fan davant quelcom més que al VIH.

4. Proposta per averiguar el veritable significat dels tests «anticòs del VIH».

Per a revelar el significat d'aquests tests, proposo un senzill experiment: recollir sang de tres grups de persones i dur a terme el test de tres formes diferents: amb una alta dilució, no diluït i diluït utilitzant una ampla gamma de diferents concentracions. El primer grup estaria format per persones sanes de molt diferents edats; el segon grup el constituirien persones pertanyents al convencional «grup de risc» de la SIDA; el tercer grup el formarien persones amb característiques clíniques relacionades i no relacionades amb la SIDA. A tots els grups se'ls realitzaria els dos tests: ELISA i Western Blott.

A més a més, totes les mostres de sang estarien sotmeses al «test de la càrrega viral del VIH».

Els resultats de tals experiments determinarien quina d'aquestes mesures de test produeix cada relació en un nivell individual d'exposició a agents estressants o oxidants. O si bé, els tests podrien ser rescatats com mesura d'un nivell individual d'intoxicació.

Esperem trobar l'ajut econòmic necessari per a dur a terme aquest experiment. Mentrestant, i donat que hi ha persones que estan reaccionant positiu davant aquests tests que no són específics pel VIH, si us plau, deixem d'etiquetar-los com «VIH positius».

5. Agraïments.

Health Education AIDS Liaison (HEAL).Vull agrair a Albert Padovani, director del Laboratori Mèdic de Yorktown, l'haver-me permès dur a terme en el seu laboratori els experiments descrits aquí, i per proporcionar-me els reactius pels tests. També agraeixo a Tom Di Ferdinando, director executiu de HEAL a Nova York per haver editat el manuscrit d'aquest escrit i pels seus valuosos suggeriments.Dr. Roberto A. Giraldo. Metge especialista en medicina interna, infecciosa i malalties tropicals. Membre de la Junta de Directors del Grup Científic per la Reevaluació de l'Hipótesi VIH-SIDA i del Comitè per l'Educació sobre salut i SIDA (HEAL). Investigador independent de la SIDA. Autor del llibre SIDA i Estressants, New York City. E-mail: rgiraldo@cdiusa.com.


Referències.

1Laboratoris Abbot. Virus de l'Immunodeficiència Humana tipus 1. FUVAB FffVI EIA. Laboratoris Abbott, 66-8805/R5, gener 1997:5.
2Epitope Organon Teknika. Virus de l'Immunodeficiència Humana tipus 1 (fuV-1). I-UV-1 «kit» de Western Blott. PN201-3039 revissió número 6.
3Feinberg MA & Volberding PA. Assaigs sobre el virus de l'Immunodeficiència Humana. A: Cohen PT, Sande MA y Volberding PA. Coneixements bàsics sobre la SIDA. Boston: Little, Brown and Company, 1994: secció 2.
4Pins MR. Teruya y Stowell CP. Assaigs sobre el Virus de l'Immunodeficiència Humana i Definició del procés: Resultats Pragmàtics i Tècnics. A: Cotton D i Watts DH. Aplicació Mèdica de la SIDA en Dones. New York. John Wiley & Sons, 1997: 163-176.
5Metcalf JA, Davey RT y Lane HC. Síndrome de l'Immunodeficiència Adquirida: Tests serològics i virològics. A Devita VT, Curran J, Hellman S, et al. SIDA: Etiologia, Diagnòstic, Tractament i Prevenció. Quarta Edició. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997: 177-196.
6Weiss SH. Laboratori de detecció d'Infeccions Humanes Retrovirals. A: Wormser GP. SIDA i Altres Manifestacions VUF. New York: Lippincott-Raven, 1998:175-200.
7Papadopulos-Eleopulos, E., Turner, V. & Papadimitrou JM. Un resultat Western Blott positiu, és una prova d'infecció per VIH?. Bio/Technology 1993; 11:696-707.
8Papadopulos-Eleopulos, E., Turner, V., Papadimitrou JM. & Causer D. Anticossos del VIH: Noves questions i petició de la seva clarificació. Curr Med Res Opin 1997; 13:627-634.
9Hodgkinson N. La ciència s'equivoca amb el «Test de la SIDA» en la SIDA: El fracàs de la Ciència Contemporania. Un virus que mai no ha enganyat el món. Londres: Fourth Estate, 1996:232-262.
10Johnson C. Factors coneguts que donen falsos-positius en els resultats del test d'anticossos de la SIDA; Zenger's, San Diego, California, setembre 1996a:8-9.
11Johnson C. De totes formes, a qui pertanyen els anticossos?. Continuum (Londres). Setembre/octubre 1996b; 4(3):4-5.
12Turner VF. El test d'anticossos del VIH confirma l'infecció per VIH?. Entrevista realitzada per Huw Christie, editor de Continuum. Continuum (Londres) Hivern 1997/1998; 5(2):10-19.
13Shenton J. Fals-Positiu: Test erroni i supervivència a llarg termini. A: Fals Positiu: Descobrint els Mitos que envolten al VIH i a la SIDA. Londres: I.B. Tauris, 1998: 238-239.
14Giraldo RA. Munyint el Mercat. Difondran les Mares la fòrmula W.H.O.?. Continuum (Londres) 1998; 5(4):8-10.
15Papadopulos-Eleopulos, E. Reavaluació de la SIDA. És l'oxidació produïda pels factors de risc, la primera causa?. Medical Hyphotesis 1988; 25:151-162.
16Giraldo RA. SIDA i Factors Estressants U: Un Projecte sobre la patogènesi de la SIDA. A: SIDA i Factors Estressants. Medellín, Colòmbia: Impresos Begón, 1997: 57-96.
17Papadopulos-Eleopulos, E., Turner, V., Papadimitrou JM. & Causer D. Aïllar el VIH. Realment s'ha aconseguit?. El cas en contra. Continuum (Londres) 1996; 4(3):S1-S24.
18Lanka, Stefan. No s'ha realitzat una identificació viral. No es disposa d'una clonació com prova d'aïllament. Continuum (Londres) 1997; 4(5):31-33.
19De Harven E. Observacions sobre els mètodes de l'aïllament retroviral. Continuum (Londres) 1998; 5(3):20-21.
20Wing MG. Fonaments moleculars per l'anticòs poliespecífic. Clin Exp Immunol 1995; 99:313-315.
21Snyder HW y Fleissner E. Especificitat d'anticossos humans davant glicoproteïnes oncovíriques: Anticossos naturals reconeixen antígens dirigits contra estructures de carbohidrats. Proc Nat Acad Sci USA 1980; 77:1622-1626.
22Barbacid K., Bolognesi D. & Aaronson SA. Els sers humans poseeixen anticossos capaços de reconeixer glicoproteïnes oncovíriques: Es demostra que aquests anticossos es generen com a resposta a la modificació que pateixen les cèl·lules davant les glicoproteïnes, en lloc de ser una conseqüència de l'exposició al virus. Proc Nat Acad Sci USA 1980; 77:1627-1621.

Artícle publicat en el número 5, volum 5, mig hivern del 1999, de la revista «Continuum».


free-news.org